موسسه موسیقی ملی تاسیس شد

از تیرماه امسال به این نتیجه رسیدیم که به منظور بازگشایی این ارکستر بیش
از هرعنوانی باید شورای فنی ارکستر تشکیل شود و زمانی که از اساتید موسیقی
دعوت به همکاری کردیم با کمال میل پذیرفتند و من در اینجا اعتراف می کنم
که فکر نمی کردم 4 استادی که در اولویت انتخاب ما بودند دعوت وزارت ارشاد
را بپذیرند

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!