ناگفته یی از آخرین دیدار دیپلماتیک متکی

یک منبع آگاه جزئیاتی از جلسه میان منوچهر متکی وزیر خارجه سابق ایران و
عبدالله واد رئیس جمهوری سنگال را در اختیار ایران دیپلماتیک قرار داد. 

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!