گزارش مشروح فارس از قيمت‌هاي قديم و جديد‌ 7 حامل انرژي

امل انرژي بنزين معمولي پس از هدفمند يارانه‌ها به دو قيمت سهميه‌اي 400 و آزاد 700 تومان ارائه خواهد شد، همچنين قيمت سهميه‌اي بنزين سوپر 500 و آزاد آن 800 تومان تعيين شده است.
بر اين اساس بنزين معمولي بصورت سهميه‌اي پيش از اعلام قيمت‌هاي جديد به قيمت 100 و به صورت آزاد 400 تومان ارائه مي‌شد…

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!