کاسه کوزه ها سر امام زمان شکسته می شود!

حکومت کودتائی و
فاقد مشروعیت زمینی و مردمی، برای توجیه اقدامات و تصمیماتش
روز به روز بیشتر به امام زمان و خرافات مذهبی و پیام های غیبی
متوسل می شود.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!