آیت الله رامین

 

 

هیچوقت به این فکر افتادین که نامی که بر شما میگذارند گاهی سرنوشت ساز است؟

بعنوان مثال…اگر پسر باشید هرگز آیت الله نخواهید شد

من هیچ آیت اللهی رو نمیشناسم که نامش هوشنگ..بهروز و یا فرامرز باشد.

یا اگر دختر باشید و نام سمیه، فاطمه، معصومه و نظایر آن داشته باشید امکان موفقیت در امور هنری را نخواهید داشت.

مگر اینکه یک نام هنری انتخاب کنید..و از معصومه تهرانی…به هدیه تهرانی تبدیل شوید.

البته این فقط در صورتیست که بخواهید در فیلم بازی کنید..اما اگر مایل به فیلم کردن مردم هستید میتوانید از   زهره خانم یاد بگیرید.

همون زهره کاظمی که برای خر کردن خود و هوطنان تبدیل به زهرا رهنورد شد.

ابوالفضل بهمراهتون

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!