بازداشت 3 آذربایجانی و یک ایرانی با 20 میلیون دلار

خبرگزاری ریانویستی ضمن انتشار این خبر، اضافه کرد که این چهار
تن که روز سه شنبه در فرودگاه بازداشت شدند مبلغ کشف شده را در
چمدان ها و کوله پشتی های خود جاسازی کرده بودند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!