تصاویر: زلزله در استان کرمان

زمین لرزه شب گذشته، روستاي چاه قنبر ريگان واقع در استان کرمان را ویران کرد.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!