دستگیری دو منافق در روز هدفمندی یارانه

پس اعلام اجرای قانون هدفمند شدن یارانه ها از سوی رئیس جهور در روز شنبه
یکی از نهادهای مسئول با همکاری مردم دو تن از اعضای گروهک تروریستی نفاق
را که قصد اخلال در نظم عمومی را داشتند، دستگیر نمودند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!