سیاست بریتانیا در قبال ایران بین سال های ۱۹۷۴ تا ۱۹۷۸

سفارت بریتانیا، در گزارشی در سال ۱۹۷۷، تصمیم شاه به برکناری امیر عباس هویدا از نخست وزیری و انتصاب جمشید آموزگار بجای او را اقدامی مثبت دیده و ضمن استقبال از برنامه دولت جدید می گوید: “عاقبت شاه بر مردم روشن ساخت که با نظر آنان درباره کارنامه دولت شریک است.”

در گزارش سالانه همان سال، سفیر بریتانیا از عواقب اقتصادی و اجتماعی “سقوط رونق اقتصادی” ابراز نگرانی می کند و می افزاید زود است که درباره دولت جدید قضاوت کرد ولی “نشانه ها امید بخش نیست.”

با این وجود، در پایان سال ۱۹۷۷، سفارت بریتانیا حکومت شاه را در خطر نمی بیند: “او (شاه) در کنترل است، ارتش وفادار است و مخالفان پراکنده اند. مسائل بیشتر مشکل آفرین است تا خطرناک.”
سفارت و تقابل بین حکومت و روحانیون

در ژانویه ۱۹۷۸ (۱۳۵۶ خورشیدی) سفارت بریتانیا به لندن توصیه می کند که “تعبیر نا آرامی ها در قم بعنوان تقابلی جدی بین ملاها و شخص شاه برداشتی مبالغه آمیز خواهد بود.” و … >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!