بيچاره جنبشي كه سكينه و شهلا پرچم آن باشند !

محافل ضدانقلاب از اينكه متهمان فاسدالاخلاق و قاتلي چون «سكينه- م» و «شهلا- ج» تبديل به پرچم جنبش سبز در خارج كشور و در رسانه هاي غربي شده اند نگران و گله مند هستند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!