تصاویر:عابر‌بانك‌هاي كوهدشت پس‌ازهدفمندی

پس از اجراي طرح هدفمندی یارانه‌ها، مردم كوهدشت لرستان به سراغ عابر‌بانك‌هاي شهر رفتند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!