جان اهل سنت به لبشان رسیده

امیر شیخ نشین قطر به ایران آمد و بازگشت. او که پس از پادشاه عربستان سعودی با نفوذترین سیاستمدار عرب خلیج فارس است و یک سر مذاکرات پیرامون اوضاع لبنان و فلسطین، برای هواخوری و احوال پرسی از احمدی نژاد و علی خامنه ای به ایران نیآمد. آ

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!