عزرائیل و قضیه دو رکعت نماز

فقیهی در حال نماز عزرائیل را دید. گفت این دو رکعت را هم بخوانم بعد ببر. گفت اگر عادل بودی نماز ناتمامت قبول و اگر ظلم کردی دو صد رکعت در ترازو گناهانت سنگین تر شود.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!