میراث روح الله خمینی چیست؟

هر یک از جناح های درگیر در جمهوری اسلامی خود را منتسب به آیت الله خمینی می داند. یک گروه از او نقل می کند که میزان، رای مردم است و گروه دیگر این گفته آیت الله خمینی را که حفظ نظام اوجب واجبات است، الگوی رفتار خود قرار داده است. در شرایط حاضر، التهابات سیاسی مانع از آن است که هر یک از این دو گروه بپذیرد بخشی از میراث آیت الله خمینی به گروه مقابل می رسد.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!