آخرین آجرها از زیر پای روحانیت شیعه کشیده میشود

اگر یک تیر احمدی نژاد و مافیائی که پشت سر او قرار دارد، به هدف نشسته باشد، همان تیری است که بنام رحیم مشائی شلیک کرده است. و رحیم مشائی که بیش از هر عضو دیگر کابینه احمدی نژاد سنگ امام زمان را به سینه می زند، اگر یک تیزهوشی در این چند سال به خرج داده باشد همان طرح “اسلام ایرانی” و ” لوح کوروش” و “دفاع از موسیقی” و … است.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!