حاجت به بیان هاشمی نیست!

آقای خامنه ای نگران نظام، بعد از خویش است و به همین دلیل
درحال آماده کردن فرزند خویش “مجتبی” برای جانشینی است. شالوده
های مدیریت در نظام از هم پاشیده و ادامه این وضع به سرنگونی
جمهوری اسلامی و جانشین شدن نظامی سکولار می انجامد.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!