در انتظار روزی هستیم که فتنه گران واقعی محاکمه شوند

میرحسین موسوی با هدف دیدار نوبتی و مذاکره پیرامون اوضاع روز کشور به دیدار مهدی کروبی رفت. این دیدار در خانه مهدی کروبی انجام شد و در آن، مهم ترین موضوعی که مورد بررسی قرار گرفت اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها بود

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!