ویدیو بهاره هدایت

بهاره هدایت، یکی از دانشجویان در بند نظام پر برکت، در اعتراض به ظلم دست به اعتصاب غذا زده است.

در این پیام ویدیویی یکسال پیش با متانت و وقار و شجاعت ذاتی ایرانیان، خصوصاً بانوان ایرانی، آنچه را که باید می گوید.

وحشی های اسلامیست ایران ستیز این بهاره را به بند کشیدند، با بیشمار بهاره های ایران، بهار در پیش است. بهاره باید اعتصاب خود را بشکند تا بهار آزادی ایران را ببیند.

درود بی پایان بر او و همچو او باد.

http://iranian.com/main/blog/fred/bahareh-mahd…

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!