جفای فولاد خوزستان به روستای مجاور

روستای خیط در مجاورت شرکت فولاد خوزستان مورد بی مهری این شرکت قرار گرفته
ومواد الاینده آن به تمام منازل وزمینهای کشاورزی این روستا سرایت کرده
وموجب تخریب آنها گردیده به طوری که زندگی را برای مردم این روستا دشوار
کرده است.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!