صفار: جنگ فرهنگي شروع شده است

وزير سابق فرهنگ و ارشاد اسلامي گفت: به زودي كابوس هانتينگتون به وقوع
مي‌پيوندد كه گفته بود به زودي جنگ تمدن‌ها به وقوع مي‌پيوندد و بزرگ‌ترين
چالش ما با جهان اسلام خواهد بود.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!