من و حافظ و یک پیاله شراب (2)

آنچه در قبل خوانده اید:ـ

http://iranian.com/main/blog/kamran-farzan-3

در هفته جشن کریسمس و متعاقبا شروع سال 2011 خواهیم بود. بهمین مناسبت غزلی از مجموعه ی ” من و حافظ و یک پیاله شراب” را تقدیم میکنم . همچنین است در ستون کامنت که غزل و یا شعری دیگر تقدیم دوستان عزیزم میشود. ـ 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!