بدترین هدیه‌کریسمس دانشجویان‌ایتالیا+عکس

سنای ایتالیا با وجود اعتراضات دانشجویان ایتالیایی که منجر به درگیریهای
شدیدی هم شده بود طرح اصلاحاتی وزیر آموزش این کشور را به تصویب رساند تا
بدترین هدیه کریسمس به دانشجویان این کشور داده شود.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!