حکومت آماده سرکوببا افزايش كسرى بودجه و همزمان با افزايش مصرف سوخت در كنار
فزونى مشكلات توليد، راهكارهاى تهران براى رهايى از بحران
بسيار محدود شده بود
.دو راه بيشتر وجود نداشت:

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!