وزیر اطلاعات: بر ایمیل ها تسلط داریم

اپوزیسیون یک جمعیت محدوددی است که سرویس‌ها سرمایه زیادی به آنها می‌دهند و
تنها پژواک زیادی دارند. تمام سرمایه‌گذاری سرویس‌ها این است که خودشان را
در اختیار اپوزیسیون قرار دهند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!