احمدینژاد وزارتخارجه را منحل كرده است

5سال منتظر عزل رسمی متكی بودیم، متكی سخنگوی سیاست‌خارجی ایران حساب نمی‌شد،مقامات خارجی در مذاكراتشان با آقای متكی از ایشان سوال می‌كردند این موضوعی كه مطرح می‌كنید نظر خودتان است یا نظر رئیس‌جمهور؟ اشتباه متكی آن بود كه این شرایط را قبول كرد،حق این بود كه همان سال اول كنار می‌رفت. در دوره متكی بسیاری از دیپلمات‌های باتجربه‌و ارزنده از وزارت خارجه كنار گذاشته شدند… صحبتهای صالحی نشان داد هنوز وزارت‌خارجه را نمی‌شناسد…

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!