خاطره ها

آهویی در گریز همیشه

در یادها
رم میکند

و پژواک نعره ی پلنگ

همچون خاطره ای مکرر

در نوسان است

باد میسراید

نغمه ی شاد بلبلان دشت دیسال را

و ماری دوسر میلغزد

آرام و مرموز

در تنگنای درد

استوار ایستاده ام چون کوه

در برابر باد ها

تا که از سفر های دور خاطره ها باز گردند

و پریشان چون ابر

رو در روی قله ها

در هم بافته

پیوسته

همچون خاطره های نزدیک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!