سقوط تعداد مقلدان روحانیون حکومتی در قم

دکتر مهدی خزعلی، نتایج دو نظرسنجی را که از طریق وبسایت خود
انجام داده منتشر کرده است. بموجب این دو نظر سنجی، آیت الله
صانعی که شیخ محمد یزدی رئیس حکومتی حوزه علیمه قم او را از
مرجعیت عزل کرده، در میان روحانیون صاحب نام قم، بالاترین مقلد
را اکنون دارد.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!