عامل ایرانی ترور “حریری” در “لامرد” فارس کشته شد!

این قتل در ارتباط
است با سفر اخیر امیرقطر به ایران و گفتگو محرمانه وی با علی
خامنه ای بر سر دادگاه ترور “رفیق حریری” نخست وزیر اسبق
لبنان.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!