فلات قاره ای ایران و توران را بیش ازاین پاره پاره نکنید

فلات قاره ای ایران و توران را بیش از پاره پاره نکنید شاهین نود پنج سال داشت میګفت که همبازی شاه بوده و شغلهای مهمی در دوره شاهنشاهی داشته است اکنون هم او مردی قوی و سالم بود که با ابهت راه میرفت و قوز نمیکرد.  او هم مثل تختی قهرمان ملی ایران هیچوقت جلوی شاه و یا دیګران سر خم نکرده بود و برای همین بود که همیشه مورد احترام بود. شاید شاهنشاه هم از داشتن افرادی مثل تختی و یا شاهین بیشتر خوشحال میبود تا را متملقانی که دست بوس و یا پابوس او بودند.  همانطوریکه شاه با غرور به ګردن تختی که سر در برابرش خم نکرده بود مدال انداخت و از دیدن چشمان قوی و هیکل برازنده او بیشتر احساس قدرت و غرور میکرد تا از دستمال بدستانی که به به و چه چه میکردند.

  خودتان می بینید که ما مردم بسیار تمامیت خواه خود خواه و حسود هستیم و متاسفانه کسانی هم که به مراتب بالا و یا رهبری میرسند از این خصلت در امان نیستند. شاید مقصر خوی بشری است که خودش را ګم میکند و فراموش میکند که بنده مرګ است و بایست مثل انسان زندګی کند نه مثل آدمی خود خواه و تمامیت خواه. وقتی که به دیدار شاهین رفتم ګفت تمام بدبختی های ملت های ما تقصیر ابر قدرتها نیست درست است که آنان میخواهند ما ذلیل و درمانده و متفرق باشیم ولی اګر همه ما نباشیم و با هم دوست و مهربان و با انصاف باشیم تمامی نقشه های آنان نقش بر آب خواهد شد. مګر آنان چقدر سرباز و قدرت دارند تا بتوانند همه ملتهای مارا اسیر و برده خود کنند؟ این خود ما هستیم که دنبال فساد دزدی هرزه ګی و خیانت میرویم. از اینکه آنان مایل هستند ما این چینین باشیم بحثی نیست ولی اګر ما خودمان تسلیم نشویم آنان که نمی توانند مارا به زور سرنیزه وادار به خیانت کنند؟ به نقشه خاورمیانه نګاه کنید؟ ببینید که کردهای مارا برادران ما در چند کشور ګنجانیده اند؟  همین طور با ساختن کشورهایی  با خاتمه استان  همه کشورهای مارا پاره پاره کرده اند.  ولی آنان به این هم قانع نیستند میخواهند باز هم کشورهای مارا کوچګتر و ذلیل تر کنند. درحالیکه خودشان روز به روز متحد تر میشوند و ادتحایه اروپا راه اندازی میکنند ولی در تلاشند که کشورهای مارا روز به روز ضعیف تر بیچاره تر کوچکتر و وابسته کنند.

   ایالات و ولایات متحده آمریکا و در مقابل کشورهای  پاره پاره شده فلات ایران و توران؟  مګر در آمریکا اینهمه نژاد و ملت با هم یک دولت قوی تشکیل نداده اند؟  پس ما چرا کشورهای خودرا دوباره متحد نسازیم و همه استانها را یک پارچه نکنیم؟ تا بازیچه شرق و غرب نشویم و خودمان یک ابر قدرت باشیم؟ اتحاد ایران و توران و تمامی کشورهای خاور میانه تنها راه رهایی است و بس بدون دخالت خیانتکاران  دزدان و شیادان.  با اینکه بزرګان ما از ګذشته های دور فهمیده بودند که برای ما چه خوابی دیده اند و با یک سخن که آنان میخواهند تفرقه بیاندازند و حکومت وغارت کنند مار ا خواسته بودند هشیار کنند ولی متاسفانه ما به این کلام آنان ګوش فرا نداده ایم.  آنان با جنګهای زرګری با عوامل خودشان که سرکارند مثل قیچی مارا پاره پاره میکنند.  ببینید که کی بازنده است؟  ملتهای ما یا دولتهای ما؟  دولتهای ما و مامورین سطح بالا که حقوق و مزایای مکفی دارند و از هیچ مشګلی ناراحت نمی شوند این مردم عادی هستند که بایست هزینه دزدیهای و دروغ و دغلبازیهای آنان را بپردازند و این ما هستیم که نفله میشویم.   خیلی ساده است مادامیکه آمریکا و اروپا میتوانند متحد باشند و با آن همه نژادها و رنګها و تمدنها و زبانها و دینهای متفاوت چرا ما متحد نباشیم؟ ترکها بلوچها کردها  و دیګران همه یک ملت واحد هستند و بایست با هم متحد باشند نه باهم بجنګند که جنګ آنان مایه نشاط ابرقدرتهای است  آنان میتوانند اسلحه های خود را و مواد مخدر و مواد منفجره خودرا بما بفروشند و شرکتهای آنان میلیاردها دلار استفاده و سو استفاده کنند و شرکتهای بیمه آنان تمامی سرمایه مارا به غارت ببرند و ما با هم مثل کارد و پنیر باشیم. ببینید که چګونه سرزمین زیبا ما افغانستان را به تلی از مواد سوخته تبدیل کردند و مردم مارا آواره و بیچاره نمودند و زنان و مردان مارا هر روز به یک عنوان رو به روی هم قرار دادند و به دستان آنان تفنګ و فشنګ و بمب دادند تا همدیګر را بکشند؟ 

شاهین نود پنج ساله که مجبور شده بود ترک کشور کند تا بتواند در کشوری دیګر کار و خدمت کند در حالیکه به پهنای چهره اش اشګ میریخت ګفت ایکاش که مردم ما یاد میګرفتند که باهم متحد باشند و دوباره یک کشور فدرال قوی مثل ایالات و ولایات متحده بسازند و دیګر مردم ما مجبور نباشند برای لقمه ای نان به شهر ها و کشور های دیګر به دریوزګی بروند  تنها راه ما اتحاد و دوستی است و بس. اتحاد همه خلق های کشورهای خاورمیانه و بعد ادتحاد تمامی مردمان زحمت کش و شریف دنیا فارغ از سرکوبی دزدان و قاتلان و خیانتکاران و دغلکاران و تمامیت خواهان برده شهوت و ثروت های نجومی؟  خوابی که برای ما دیده اند؟ نقشه ای که برای ما طراحی کرده اند.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!