بزرگترین داغ برای ما ظلم بزرگی بود که به نظام اسلامی شد

روح الامینی با اشاره به اصرار لجوجانه سران فتنه بر تهمت تقلب گفت: ظلم بزرگتر از شهادت فرزند من، همین اتهام ها و تاراج دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی در فتنه اخیر بود.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!