سپاه: از حذف یارانه ها انتقاد نشود

پس از گذشت 10 روز از آغاز هدفمند کردن یارانه ها، در حالی که رسانه ها به دستور مدیرکل مطبوعات داخلی وزارت ارشاد از هرگونه انتقاد و انتشار نظر مخالف با این طرح منع شده اند و تنها نمایندگان مجلس هشتم نظرات خود پیرامون اجرای خلاف قانون این طرح را ابراز می کنند، سپاه پاسداران در نشریه هفتگی خود خواستار برخورد با افراد و رسانه هایی شد که از هدفمندی یارانه ها انتقاد می کنند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!