مقاومت چین و هندوستان در برابر بحران اقتصادی

در آمریکا آنچه برای حزب جمهوریخواه مهمتر از موفقیت اقتصاد است شکست 
پرزیدنت باراک اوباماست. در اروپا 27 کشوربا علائق متفاوت و چشم اندازهائی
در جهات مختلف، بدون همبستگی کافی، هر یک بسوئی در حرکت هستند. با توجه به
این زمینه، برنامه های امدادی برای کمک به کشورهائی که نیازمند کمک هستند،
گام قابل توجهی است. هم در اروپا و هم در آمریکا ایدئولوژی اقتصادی  بازار
آزاد، که ایجاد بادکنک های ثروت را ممکن ساخت، دست سیاست را بسته است

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!