واقعا خمینی در اسکناس 5 هزارتومانی کراوات زده؟!


وقتی شنیدم خیلی تعجب کردم. اما وقتی که تصویر یک اسکناس پنج هزار تومانی رو با یه اسکناس دو هزار تومانی مقایسه کردم، دیدم که نه! کاملا درسته.

تصویر چهره خمینی را روی کت و کراوات مونتاژ کردند و برای چاپ اسکناسهای جدید  نیز استفاده شده.

البته رنگ کراوات را از بین بردن ،سایه‌های اطرافش هنوز به شکل واضحی دیده میشه. اینکه لباسش هم لباس روحانیت نیست، در مقایسه با اسکناس دو هزار تومانی کاملا واضح دیده می شود.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!