کشتار مذهبی ایرانی‌ها را شاهان صفویه آغازکردند!

دوران صفوی دوران آغاز ورود و تاثیر اروپاییان
بر سیاست ایران بود. به همین دلیل برای آنکه خط سیر دوران صفوی
و نقش تاریخی آن را بهتر درک کنیم باید بدانیم اروپا در آن
زمان در چه نقطه‌ای قرار داشت، به چه سمتی حرکت می‌کرد و ایران
چه جایگاهی در سیاست اروپایی داشت.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!