بی‌پناهی!

ریشه دشمنی با فرهنگ‌سازان کشور ما از جمله جعفر پناهی را نباید فقط در اثر حوادث پس از انتخابات کذایی سال گذشته دید. داستان این هجوم مغول‌وار به اندیشه و روان ملت ما از آن روزی آغاز شد که نیروهای متعصب مذهبی در پناه تبلیغات بازماندگان استعمار روند نوگرایی مردم ما و سازندگی ایران نوین را هدف نابودی قرار دادند

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!