عسگری در زندان موساد به قتل رسید

منابع خبری رژیم صهیونیستی در خبری که بسرعت از روی خروجی این رسانه ها حذفشد از قتل ‘علیرضا عسگری’ در زندان ‘عیالون’ در سرزمین های اشغالی خبر دادند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!