فرماندهی کودتای 22 خرداد دراختیار خامنه ای بوده و هست!

علی اکبر ولایتی، وزیر خارجه اسبق ومشاور بین الملل علی خامنه ای، مصاحبه ای مشروح با نشریه مثلث کرده و در آن، سخنان و مواضع علی خامنه ای در زمینه مسائل داخلی و خارجی را تکرار کرده است.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!