ایمان

بر کسی

‫چیزی

‫حرفی

‫شعری

‫دل خود می بخشی

‫و بدان می ماند

‫که تقدس را پایانی نیست


‫عشق را این همه پاینده نباید پنداشت

‫عشق را این همه پاینده نباید پنداشت


‫آه

‫بس پنجره ها

‫که چو بگشاییشان

جز به دنیای خموشی نگشایندت چشم

[English translation]

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!