بیبیسی: متهم اصلی هفتاد ساله شد!

شامگاه هشتم دی ماه ۱۳۱۹، بخش فارسی بی بی سی با یک برنامه رادیویی ۱۵ دقیقه ای آغاز به کار کرد. از آن روز تا کنون، فعالیت بخش فارسی بی‌بی‌سی با حواشی و فراز و نشیب های بسیاری همراه بوده است. مستند ‘اینجا لندن است’ نگاهی دارد به فعالیت هفتاد ساله بخش فارسی بی‌بی‌سی.

http://www.bbc.co.uk/persian/indepth/cluster_bbc_p…

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!