توصيه رهبر معظم انقلاب به اجتناب از غيبت و تهمت

خب، دوربين هم همين جور است.
فرض كنيد كه اگر چنانچه انسان يك خطايي را از كسي ديد، اين را رفت با
دوربين ثبت كرد، بعد آمد يك جايي نشان داد؛ اين هم همان است ديگر، چه فرقي
مي كند؟

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!