ایران بیشترین تعدادخروج روزنامهنگاران ازکشوررابه خوداختصاص داد

در حالیکه آمار چندی پیش گزارشگران بدون مرز، ایران
را بزرگترین زندان برای روزنامه نگاران جهان اعلام کرده بود، گزارش سالانۀ
این موسسه نشان می دهد ایران همچنان جایگاه خود را در پائین‌ جدول آزادی
مطبوعات حفظ کرده و همچنین برای دومین سال پیاپی، در سال ٢٠١٠نیز، بیشترین
آمار روزنامه‌نگاران تبعیدی و اجبارا خارج شده از کشور را به خود اختصاص
داده است.

 

به
گزارش تارنمای رسمی سازمان گزارشگران بدون مرز، این سازمان در جمع بندی
گزارش سالانه خود اعلام کرده است که سال میلادی ٢٠١٠ از سال‌های گذشته با
رشد چشم‌گیر اختطاف (ربایش) خبرنگاران متمایز می‌شود. در سال ٢٠٠٨ این
تعداد ٢٩ مورد بود، در سال ٢٠٠٩ ، این رقم به ٣٣ مورد رسید و در سال ٢٠١٠
آمار روزنامه‌نگاران ربوده شده ٥١ مورد است. خبرنگاران کمتر از پیش بعنوان
ناظران بیرونی انگاشته می‌شوند. بی‌طرفی و ماموریت حرفه‌ای آنها ن… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!