وزیر دفاع آلمان رویای جانشینی چرچیل را دارد؟!

منظور آن جنگی است که از دیده ها دور مانده است.
یک جنگ استعماری که چرچیل در سایه جنگ جهانی دوم کرد و ارتباطی با جنگ ضد
هیتلری نداشت. جنگی که با سبعیت تمام  و خشونت باور ناپذیر علیه هند و جنبش
آزادی بخش آن روی داد. عنوان دوم کتاب مربوط به این جنگ “بی سر صدا” است:
“امپراتوری انگلیس و بلائی که در طول جنگ جهانی دوم برسر هند آورد >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!