کانون نور!

این که دو جوانی که صورت خود را به شیشه جلوی
اتومبیل علی خامنه ای چسبانده اند، همان دو لبنانی
عضو سپاه قدس اند که در شب کودتای 22 خرداد به
ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی در تهران حمله
کردند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!