مهدی طائب : موسوی طبق دستور حرف می زد،آقاازاحمدی نژاد حمايت کرده بود

وی تصريح کرد: موسوی طبق دستور حرف می‌زد و می فهميد چه می‌گويد، در طول تبليغات تلويزيونی نيز در مورد رقيبش سياه‌نمايی می‌کرد، چون آقا از احمدی نژاد حمايت کرده بود و بگونه‌ای وانمود کرد که ايران لب پرتگاه آورده است.
اين استاد حوزه و دانشگاه ادامه داد: به او گفته بودند تو کارت را انجام بده يا رای می آوری يا رای نمی‌آوری. اگر رای آوردی می‌شوی رييس جمهور يعنی مردم به خائن بودن رقيبت رای داده‌اند و بعد بساط محاکمه را پهن می‌کنی تا در اين چهار سال گذشته چه کسی از او حمايت کرد و چه کسی نگذاشت زمين بخورد، کد می آورد اينجا رهبری حمايت کرد در حالی که ما در فلان نماز جمعه گفتيم اين دارد خيانت می کند و در فلان دانشگاه و جلسه اقتصادی گفتيم خائن است.
آنکه اين را نگه داشته، يا می دانسته خائن است يا نمی دانسته. اگر می دانست که خائن است و بايد برود و اگر نمی دانست هم بايد برود؛ خوب بعد چه کسی را به جای او بياوريم. کسی را لازم نداريم، ق… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!