افغانی که آدم نیست

بشر دوستی نظام پربرکت، خاصه زمانی که به گروه های تروریستی و آندسته از عربهای ضد ایران و ایرانی میرسد ضرب المثل است.

ایکاش افغان ها هم ضد ایران و ایرانی میبودند تا نظام پر برکت ذره ای از آنچه برای حاکمان فلسطینیان ساکن نوار غزه و آدم کشان حرفه ای حزب الله در لبنان میکند، برای آنها میکرد.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!