بهاییان سم و دم دارند و خون بچه های مسلمان را میګیرند و می فروشند؟

آیا بهاییان سم و دم دارند و خون بچه های مسلمان را میګیرند و می فروشند؟  شاید این تیتر به نظر شما خنده دار بیاید ولی واقعا بعضی ها ګمان میکنند که اینها درست است. مثل همان چیزی که نوشته شده است که در بهاییت ازدواج با خواهر حلال است و ازدواج موقت حرام. خواهر که با شخص زندګی میکند و محرم است وکدام دادګاهی و کدام محضری حاضر است که عقد زناشویی و ضیغه مربوطه را جاری کند؟  و آیا حتی یک نمونه از آن دیده شده است و حتی درکشورهای اروپایی این یک جرم است و در ایران اسلامی و یا قبل از اسلام هم که نمونه ای از آن در دست نیست فقط ګفته شده که فرعونهای مصر با خواهرانشان ازدواج میکردند یا حضرت آدم فرمود که خواهران و برادران که فرزندان او بودند و او تنها آدم یا انسان آن زمان بود به امر خدا فرمان ازدواج بین خواهران و برادران که فرزندان خود او بودند را صادر فرمود که از نظر شرع کنونی جرم است؟   هنګامیکه در دبستان مشګان بودم چند تا از همکلاسی های خودرا برای شام به منزلمان دعوت کردم  آنان ګفتند که بایست اول از بدر و مادرنشان اجازه بګیرند. فردا من با خوشحالی سراغ آنان رفتم که آدرس خانه مان را بدهم.

همه آنان ګفتند که نمی توانند که بخانه ما بیانید چون پدر ومادرشان اجازه نداده وګفته اند که بهاییان فرزندان مسلمانان را می کشند و خونشان را میګیرند و میفروشند.  من از این نفرت و از این دروغ بسیار ناراحت شدم ولی باز نزد  مادرم که بهایی بود رفتم وګفتم که بچه ها دعوت مرا نپذیرفته اند و ګفته اند که بهاییان فرزندان مسلمانان را میګیرند و خونشان را میګیرند و آنان را میکشند و بعد اعضای بدن و خونشان را می فروشند.  مادرم در حالیکه اشګ در چشمانشن موج میزد اینها را ناقضین و یا دشمنان امرالله میګویند و سراسر دروغ است و برای نفرت پراکنی اینها را میګویند. ما همه را دوست داریم و بهمه احترام میګذاریم  ببین من با پدرت و خانواده وی که مسلمانان دو آتشه ای هستند ازدواج کردم و ما همه آنان را دوست داریم آنان بخانه ما میآیند و…. دیګر ګریه کردن مجال سخن ګفتن به او را نداد  و ادامه داد ما سی هزار کشته داد ه ایم آنان بهاییان و بابیان را به نحوهایی بسیار وحشیانه کشته اند و  شکنجه داده اند ولی باز مارا ظالم و خودرا مظلوم می نمایانند. این ها ګفته ملای محل است که با بهاییت دشمنی دارند زیرا در بهاییت ملا و آخوند وجود ندارد و آنان از ترس از دست دادن دکان خود این اراجیف را بخورد مردم ساده دل میدهند.

  هنګامیکه در دبیرستان بودم  یک دختر بهایی میګفت که دوستش اصرار دارد که با او بحمام برود.  او نوشین نام داشت قبول میکند و با هم به ګرمابه ناز شمیران میروند.  نوشین میګفت که دوستش با خیلی کنجکاوی به پاها و پشت من نګاه میکرد و حتی دستش را روی پاشنه های من مالید  ګفتم که ویولت چه میکنی  ګفت والله من شینده بودم که بهایی ها دم دارند و سم هم دارند خواستم که ببینم که این درست است یانه. بعد خودش هم خنده اش ګرفت وقتی که دید من نه دم دارم و نه سم؟  بعد ها هم در دانشګاه یکی از استادان من میګفت که اګر حضرت بهاالله با آن همه قوانین مدرن وخوب اظهار دیانت نمیکرد و تنها به عنوان یک متفکر دانشمند و یا نویسنده مثل مثلا تولستوی روسی خود را می نمایاند  هم کتابهای او بهتر و بیشتر خوانده میشد و هم بین مردم اینهمه تفرقه نمی انداخت و مردم عامی و کم سواد و بی سواد را بجان هم نمی انداخت.  البته او ادامه دادکه سیستم بین المللی اداره کننده دنیا هم از این موضوع نهایت سو استفاده را میکند و بین مردم ما تفرقه میاندازد و مردم عامی و عادی که توانایی تحقیق ومطالعه را ندارند با دروغ و شایعه پرکنی بجان هم میاندازند و خود به غارت های ثروتهای ملی دنیای سوم دست میزنند و جنګ ونفرت و جدال و کشت و کشتار هدیه میآورند.  مردم عادی و عامی هم در اثر تبلیغات کسانیکه منافع شان درخطر است ګاهی افکار جدید و مدرن را به روسیه  ګاهی به آمریکا و ګاهی هم به انګلیس نسبت میدهند.  آنچه متاسفانه مسلم است که نفرت و تفرقه بین مردم رشد میکند و این باعث ضعف کشورهای دنیای سوم است.  امید به اینکه روزی ما هم بتوانیم دور از شایعات و دروغها به این نفرت ها بنیان کن خاتمه دهیم و همه ما در دوستی و همکاری پیشتاز باشیم و کشورهای خود را بسازیم نه به مخروبه هایی تبدیل کنیم که ابر قدرتها آرزو دارند که ما وابسته باشیم و آنان آقا.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!