رییس جمهوری بولیوی از برنامه حذف یارانه سوخت عقب نشینی کرد

ایوو مورالس، رییس جمهوری بولیوی، فرمان خود را برای حذف یارانه های مواد سوختی در این کشور پس گرفته است.

این فرمان کمتر از یک هفته قبل صادر شده بود و بر اساس آن، قیمت بنزین در بولیوی بیش از هفتاد درصد افزایش یافت که این موضوع ناآرامی هایی در پی داشت.

کارکنان امور حمل و نقل بولیوی نیز در اعتراض به افزایش قیمت سوخت، دست به اعتصاب نامحدود زدند و در پی اعتصاب نانوایان، ارتش مجبور به تهیه و فروش نان شد.

پس از افزایش قیمت سوخت، هزینه های حمل و نقل نیز افزایش یافت و قیمت مواد غذایی بالا رفت.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!