فلات ایران یا پرشیا یعنی تمامی مردمی که در آن زندگی می کنند

فلات ایران یا پرشیا یعنی تمامی مردمی که در آن زندگی می کنند آذری  بلوچ کرد لر ترک عرب و پارسی یا پارتیان اگر به نقشه ایران در عهد کوروش و یا داریوش نگاه کنید  خواهید دید که بسیاری از استان ایران باستان یا همان امپراتوری پرشیا از بدنه مام میهن جدا شده اند. حتی عربستان هم عربستان ایران نام داشت و بقیه کشورهای کنونی هم پسوند استان را دنبال دارند. همانطور که گفته شد ایران یا پرشیا یک نام جغرافیایی است و شامل مسکن تمامی مردمی میشود که در این نقطه جغرافیا زندگی میکنند. درست مثل نام آمریکا که از اسم یک اروپایی بنام آمریکن وسپوس گرفته شده و به تمام قاره شمالی و آمریکای جنوبی داده شده است  آیا تمامی ساکنین آمریکای شمالی و جنوبی از فرزندان ونسل آمریکن وسپوس هستند؟ و یا امپراتوری عثمانی که اصلا نام ترک و یا ترکی را به دنبال نداشت بلکه تنها نام یک خانواده و یا یک قبیله بوده است. یا نام جدید عربستان سعودی که از نام یک خانواده گرفته شده و همه مردمی که در آن شبه جزیره زندگی میکنند از فرزندان ابن سعود نیستند.  و یا نام پاکستان که مردم از نسل انسانی بنام  پاک نیستند  ویا خانواده ای بنام پاک نستند وبلکه این تنها یک نام است .

 همین طور هم نام امپراتوری پرشیا که از نام یک خانواده گرفته شده ویک نام جغرافیایی است وگرنه تمامی ملتهایی که در فلات قاره ای ایران ویا ایران باستان قدیم و یا توران ترکستان زندگی میکنند باهم نسبت داشته و قرابت خاندانی دارند و این تنها استعمار و استحمار است که در صدد است مردم را به نامها از هم جدا و برعلیه هم تحریک و تشویق به ناراحتی کنند.  شاهان ایران مثلا قاجار ها از مردم آذربایجان بودند و با سایر ملتهای ایران مخلوط شده اند. همین طور شاهان عثمانی با مردم فلات ایران قرابت داشته اند و و نیز مردم هند با ایرانیان هم خانواده بوده اند. زبان امپراتوری هند زبان پارسی بوده است  تا قبل ا زسیاست تفرقه بیانداز و غارت حکومت کن.  اگر به تاریخ هم نگاه کنید همین است که یونانی ها با مردم فلات ایران بعد از اسکندر بسیار درهم و مخلوط شده اند و همچنین با مردم ترکیه امروزی که در قدیم نام دیگری داشته و روم شرقی و یا آسیای ضغیر نامیده میشده و اصلا نام کشور ترکیه یک نام بسیار تازه است  مثل نام عربستان سعودی و پاکستان.  واضح است که مردمی که در امپراتوری ایران باستان ویا پرشیا و توران ترکستان زندگی میکرده اند همه با هم مراوده داشته و با هم درهم و مخلوط شده اند. همانقدر که مردم فلات ایران خون عرب دارند عربان هم خون ایرانی دارند بعد ها هم که مغولان با این مردم درهم شده اند و مثلا  سعید بهادر همسر ایرانی داشته است. استعمار و استحمار بین المللی در کوشش است که از ما که یک خانواده بزرگ هستیم کشورهایی کوچکتر و ضعیف تر با رهبرانی شهوت پرست و دست به سینه آنان درست کند و این است که اختلافات کوچک بین دو برادر را بزرگنمایی میکند.  مثلا  رضا شاه مادرش گرجستانی بود و محمد رضا شاه همسرش آذری بود حالا شاهزاده پارسی جز یک اسم چه معنی میتواند بدهد. مسلم است که شاهزاده رضا پهلوی همانقدر پارس است که ترک و آذری و گرجستانی و…یا مامون خلیفه عباسی مادرش ایرانی بوده است پس او حتی طبق قوانین پزشگی مدرن نیمه ایرانی است زیرا زن و مرد هردو میراث خود را در کودکانشان یکسان بجای میگذارند.  بهمین طریق بقیه ما هم مخلوطی از همه ملتهای ایران باستان  یا فلات قاره ای ایران ویاتوران هستیم و درهم شده ایم. ایکاش که مردم و رهبران کشورهای ما درک میکردند که تنها راه قوی شدن و رهایی از ستم همبستگی و همراهی و اتحاد همه ملتهایی است که در خاور میانه زندگی میکنند و نه برای خود خواهی و تمامیت خواهی های خود و شهوت پرستی و مقام بخواهند میهن عزیز و بزرگ مارا باز هم پاره پاره کنند تا روسای جمهوری بیشتری و کارهای غارتگری بیشتری داشته باشند. 

 اتحاد برای همه ملتهای فلات ایران وتوران و همبستگی بین تمامی مردم خاورمیانه. اگر اتحاد و کشور بزرگ داشتن بد است چرا اینهمه کشورهای ایالات وویالات متحده آمریک درست کرده اند چرا اتحادیه اروپا را تاسیس کرده اند.  بهوش و به گوش باشید آنان میخواهند خود متحد و جمع باشند و ما متفرق و جداجدا و نقشه اینکار را هم کشیده اند و به دست عوامل ابله و خود سپرده به اربابان داده اند تا با کوفتن بر طبل زبان های فلات قاره و با ابلهی و تمامیت خواهی دزدان و غارتگران و شهوت پرستان باز هم کشورهای مارا کوچکتر بیچاره تر و وابسته تر کنند.  زنده باد همه ملیتهای ایران زمین و ایران باستان و فلات قاره ای ایران و برقرار باد اتحادیه کشورهای خاورمیانه یا هر اسم دیگر…

. ین اختلافات جوکها و تفرقه افکنی ها تمام از منبع استحمار و استعمار بین المللی نوع جدید سرچشمه میگیرد  مثلا بهایی دم دارد و با خواهرش عروسی میکند  یا ترک خر است و فارس یا عجم چرکین و یا کثیف است  یا رشتی بی غیرت و زنانشان ولو هستند و یا لر ها بی شعورند و اصفهانی ها خسیس هستند وغیره و راه هم همان راه  تفرقه افکنی است و بیچارگی بیشتر ما همه ما و داشتن رهبران نالایق و تمامیت خواه که آب به آسیابان دشمن میریزند و باحرکات و رفتار خود به این اختلافات زبانی و قومی دامن میزنند  دعوای شیعه و سنی  بهایی مسلمان مسیحی و … همه ثمره برنامه زیزی و کار بی امان آنان است که ابسار دنیا را و منابع دنیارا بدست دارند و با دست داشتن در ارتباطات جمعی هرچه را که بخواهند بخورد ما میدهند.  اختلاف بین بلوچ و لر  ترک و فارس و شیعه و سنی  هم از شاهکارهای آنان است. و این است  سو استفاده از بیچارگی ما و نداشتن علم و دانش هم ارز آنان و مارا دنبال نخود های سیاه میدوانند و خودشان به علوم جدید و صنعت جدید مجهز شده اند و مارا گرد خرافات موهومات میچرخانند و از دین هم بعنوان یک حربه برای کوبیدن خود ما سو استفاده میکنند. در آمریکا بیشتر از شش هزار نوع مذهب و کلیسا و حتی کلیسا شیطان پرستان وجود دارد اگر اختلاف خوبست پس چرا در این کشور پرداختن به اختلاف جرم جزایی است و ممنوع؟

 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!