توقیف دو کشتی دیگر ایران در مالت و هنگ کنگ

یک ماه بعد از توقیف سه کشتی ایرانی در سنگاپور، کشتیرانی جمهوری اسلامی گزارش داده که دو کشتی دیگر در مالت و هنگ کنگ توقیف شده اند.

محمد حسین داجمر مدیر عامل کشتیرانی جمهوری اسلامی، در یک نشست خبری گفته که برنامه ایران آزاد کردن کشتی هاست “اما برخی اوقات اگر نتوانیم منابع مورد نظر را تامین کنیم شاید اصلا اجازه دهیم که آن کشتی ها از طریق توافق و یا حراج به فروش برسد.”

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!