تصاویر: زنان خبرساز جهان در سال 2010

-میشل اوباما همسر رئیس جمهور امریکا. وی در این سال از سوی نشریه فوربس به عنوان بانفوذ ترین زن جهان انتخاب شد.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!